Witaj internauto!

0
Nie masz produktów w koszyku.
 • Właścicielem sklepu  www.glam-shop.pl jest:

  GLAM Hanna Knopińska - Dawid
  ul. Gdańska 29C
  83-300 Kartuzy
  NIP: 589-188-66-91
  REGON: 221471091
 • Telefon: +48 513 163 572
 • sklep czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00
 • E mail sklep@glam-shop.pl

Bank: PKO Bank Polski
Konto bankowe: 19 1020 1866 0000 1102 0021 1524

 

1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.glam-shop.pl (zwanego dalej: „Sklepem” lub „Sklepem Internetowym”) jest firma GLAM Hanna Knopińska - Dawid z siedzibą w Kartuzach, ul. Gdańskiej  29C, kod 83-300. NIP 589-188-66-91

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.

 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

 4. Dokonanie Rejestracji Konta w Sklepie lub dokonanie subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter’a) lub skorzystanie z funkcji zamieszczenia opinii o produkcie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

 5. Zdjęcia produktów umieszczone na stronie internetowej sklepu Glam-shop.pl są zdjęciami podglądowymi i mogą wystąpić niewielkie różnice w kształcie, kolorze i wielkości włosia pędzli.

§ 2 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych – oznacza firmę GLAM Hanna Knopińska - Dawid z siedzibą w Kartuzach, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.

 2. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży;

 3. Dostawca – oznacza Pocztę Polską lub firmę kurierską, z którą współpracuje Sklep.

 4. Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

 5. Klient – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;

 6. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub korzystającego z Usług;

 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej;

 8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Login jest jednocześnie adresem e-mail Klienta;

 9. Przedsiębiorca – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą Zamówienia bezpośrednio związanego z wykonywaną działalnością, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie lub korzystającego z Usług;

 10. Rejestracja – oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;

 11. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie Internetowej.

 12. Sprzedawca - oznacza firmę GLAM Hanna Knopińska - Dawid  z siedzibą w Kartuzach na ul. Gdańskiej 29c, będących właścicielami praw do Sklepu Internetowego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami;

 13. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep Internetowy udostępniona w domenie glam-shop.pl

 14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

 15. Towar lub Produkt – oznacza Towar prezentowany na stronie Sklepu Internetowego, na który Klient może złożyć Zamówienie;

 16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

 17. Usługa – oznacza usługę subskrypcji biuletynu (newsletter) lub zamieszczenie opinii o Produkcie w Sklepie;

 18. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;

 19. Zamówienie – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.

 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 3. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania określonych funkcji Sklepu, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala.

 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron internetowych w Sklepie możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

 5. Korzystanie ze stron internetowych w Sklepie następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta.

 6. Sprzedawca nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Sklepu.

 8. Treść zawieranych umów między Sklepem, a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4 Warunki świadczenia usług, rejestracja i konto klienta

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.

 2. Usługi sklepu skierowane są do osób, które ukończyły 16lat.
 3. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając dane niezbędne do świadczenia. Klient ustala Hasło.

 4. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

 5. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.

 6. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 

 7. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.

 8. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

 9. Podczas zakładania Konta Klienta, Klient może dokonać subskrypcji biuletynu, podając adres e-mail, na jakich chce otrzymywać informacje biuletynu.

 10. Klient może dokonać rezygnacji z usługi biuletynu poprzez wybór odwołania do Strony Internetowej, przesyłanego w każdym biuletynie lub poprzez wybór odpowiedniej funkcji dostępnej w Koncie Klienta.

 11. Zakładając Konto, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany, w czasie Rejestracji adres e-mail informacji związanych z obsługą techniczną Konta.

 12. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Zamówienie

 1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę Internetową, a następnie dokonać wyboru Produktu w Sklepie Internetowym.

 4. Klient może składać Zamówienie poprzez funkcję "koszyk" znajdującą się na stronach Sklepu Internetowego.

 5. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych Towarów oraz koszt Dostawy.

 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy.

 7. Na podstawie Zamówienia zgodnie z § 5 ust 6, Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.

 8. W przypadku Klientów składających Zamówienie z formą płatności za pobraniem, Klient powinien zgłosić chęć takiej formy zapłaty w odpowiedzi na wiadomość e mail z potwierdzeniem zamówienia którą otrzyma z systemu sklepu.

 9. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru wraz z zastrzeżeniem § 5 ust 8, Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

 10. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „przelew” realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.

 11. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany na adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Towaru. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować Zamówienie, ograniczyć Zamówienie do części Towaru, który jest dostępny lub wybrać inny Towar.

 12. Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie w każdym czasie, jednak nie później niż do momentu wysłania Towaru do Klienta, o czym jest informowany zgodnie z § 7 ust. 4.

 13. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia.

 14. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w czasie składania Zamówienia adres e-mail informacji związanych z obsługą Zamówienia.

 15. Koszty dostawy wynoszą 13zł – przesyłki przedpłacone kurierem DPD, 18zł przesyłki pobraniowe kurierem DPD, oraz 34zł przesyłki polecone priorytetowe na obszarze Unii Europejskiej poza granicami Polski (wysyłka poczta - polska).

§ 6 Płatności

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.

 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, jeżeli Klient zaznaczył odpowiednią opcję podczas składania Zamówienia.

 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  1. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy.

  2. gotówką za pobraniem, płatne Dostawcy przy Dostawie

  3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu. W razie wyboru płatności przez PayPal prosimy o podanie jako odbiorcy sklepu: glam.kartuzy@gmail.com oraz w komentarzu do transakcji proszę podać numer zamówienia.

    

  4. Klient nie może obciążać Sprzedawcy kosztami wykonania przelewu oraz w przypadku przelewu zagranicznego kosztami przyjęcia przelewu przez bank Sprzedawcy oraz kosztami przewalutowania wpłacanej przez Klienta kwoty, w walucie innej niż polskie złote.

  5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7dni od dnia złożenia zamówienia (w przypadku wyboru płatności przelewem).

§ 7 Dostawa

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.

 2. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez klienta adres dostawy.

 3. Koszt dostawy zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta w Sklepie.

 4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja Sklepu potwierdzająca wysłanie Towaru.

 5. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

 6. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.

 7. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.

 8. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi od 48 godzin do 14 dni roboczych

  1. od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, o ile podczas potwierdzenia Zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub

  2. od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy zgodnie z § 5 ust 10

   

 9. Sprzedawca dołącza do Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane pozycje Zamówienia.

 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient ponosi rzeczywisty koszt odesłania Towaru przez Dostawcę do Sprzedawcy i/lub rzeczywisty koszt ponownej Dostawy zamówionego Towaru.

 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie związane z podaniem nie pełnego adresu, numeru telefonu, błędnego adresu e mail lub nie zatwierdzenia zamówienia w ostatnim kroku procesu składania zamówienia.

 12. W tytule przelewu bankowego powinien być podany numer zamówienia który klient otrzyma w potwierdzeniu meilowym po złożeniu zamówienia.\

 13. Promocja darmowej dostawy od okreslonej przez Sklep kwoty dotyczy zamówień opłacanych w formie przedpłaty i z adresem dostawy na terenie Polski. Darmowa wysyłka obowiązuje od zamówienia na kwotę 200zł. 

§ 8 Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

  a. wiadomością e-mail, na adres sklep@glam-shop.pl

  b. w formie pisemnej, na adres sklepu z dopiskiem „ zwrot towaru”

  4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły

 5. sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

  b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

  c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

  6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do

  umów:

  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można

  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres . Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  . Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  Adres do zwrotu towaru:

  GLAM Hanna Knopińska - Dawid

  os. Gdańska 29C

  83-300 Kartuzy

  13. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub e mail.

§ 9 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru zakupionego w Sklepie.

 2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na reklamowany Towar. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.

 3. Klient może wysłać zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@glam-shop.pl lub załączyć je do reklamowego Towaru.

 4. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginał paragonu lub faktury VAT.

 5. W celu przyspieszenia procedury reklamacji, Sprzedawca może wskazać adres producenta lub dystrybutora reklamowanego Towaru, do którego Klient może bezpośrednio wysłać reklamowany Towar. Możliwość ta nie ogranicza w żaden sposób prawa Klienta do wysłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

 7. Uznane na korzyść klienta reklamowane towary oraz reklamacje omyłkowo błędnie wysłanych przesyłek realizowane będą przez Pocztę Polską listem poleconym priorytetowym.

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;

  2. za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego Loginu i Hasła przez Klienta;

  3. szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;

  4. szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.

§ 11 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 3. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.

 4. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Hasła do Konta Klienta.

§ 12 Zamieszczanie oraz udostępnianie treści w ramach serwisu Sklepu

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 2. Klient oświadcza, że:

  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

  3. wyraża zgodę na wgląd do treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Klient nie jest uprawniony do:

  1. zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

  2. zamieszczania w ramach Sklepu treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

 5. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu treści, które mogłyby:

  1. zostać zamieszczane w ramach Sklepu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, naruszające uczucia religijne).

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych treści oraz ich usuwania, w szczególności co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawcy. Sprzedawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści.

 8. W przypadku, gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach serwisu Sklepu danej treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Sprzedawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Sprzedawcę.

 9. W przypadku, jeżeli Sprzedawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Sprzedawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

§ 13 Polityka prywatności, dane osobowe

 Administratorem Pani/Pana danuych osobowych jest Hanna Knopińska - Dawid, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GLAM Hanna Knopińska - Dawid (dalej jako GLAM), ulicy Gdańskiej 29C, 83-300 Kartuzy, adres e mail sklep@glam-shop.pl, strona www https://glam-shop.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez GLAM w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, usługi newslettera, realizacją złożonego zamówienia, reklamacją zamówienia lub usług marketingu własnych produktów i usług oraz w celeach rozliczeniowych. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (usługa newsletter) na podstawie prawnie usprawiedlinionego celu aministratora danych, w celu wykonania umowy której jest Pani/Pan stroną a także na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych na przykład (przy płatnościach realizowanych drogą elektroniczną) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych na podstawie powrzechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania powyżej określonych celów ale nie dłużej niż wynika to z obiwiązujących przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania  od administratora danych dostepu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub przenoesienia jego danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jakkoliwek udzielonej GLAM zgodny na przetwarzanie danych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbedne do uzyskania finansowania a także przedstawienia oferty podmiotow finansujacych. Pani/Pana dane osobowe nie beda podlegac decyzjom opierajacym sie wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.

§ 14 Prawa autorskie

 1. Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.

 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.

 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

§ 15 Rozwiązanie umowy
(nie dotyczy Zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta lub zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

 3. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

 4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

 2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów Sklepu Internetowego, posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Dokonanie jakiejkolwiek transakcji po zawiadomieniu, a przed upływem wyżej wskazanych 14 dni, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.

 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.

 7. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 8. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 sierpnia 2011 roku.

   

  punkt 17

   

 

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ GLAM-SHOP.PL


obowiązujący od dnia 27 października 2015 roku

I. DEFINICJE

 

 1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: 
 2.          1) „Wydawca” - glam-shop.pl z siedzibą w Kartuzach (83-300), ul. Gdańska 29C.
  2) „Sklep Internetowy” - sklep internetowy Wydawcy oferujący Towar, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.glam-shop.pl;
  3) „Karta Podarunkowa” - bon towarowy na w formie karty, wydany przez Wydawcę i dostępny w Sklepie Internetowym, uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru w Sklepie Internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;
  4) „Nabywca” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;
  5) „Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w Sklepie Internetowym;
  6) „Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Sklepie Internetowym;
  7) „Regulamin” - regulamin Karty Podarunkowej dostępny na stronie internetowej http://glam-shop.pl/regulamin/    punkt 17 w Sklepie Internetowym.
 3. 2.      Określenia użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.


II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady wydawania, aktywacji i realizacji Kart Podarunkowych.
 2. Karta Podarunkowa może być zrealizowana w Sklepie Internetowym w celu zakupu Towarów. W przypadku transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym Użytkownik może za pomocą Karty Podarunkowej pokryć również koszty dostarczenia zamówionego Towaru. Możliwość nabycia przez Nabywcę Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego i realizacji Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym zostanie udostępniona przez Wydawcę nie później niż do dnia 1 listopada 2015 roku. Informacja o udostępnieniu przez Wydawcę powyższej możliwości zostanie wskazana Użytkownikom na stronie internetowej www.glam-shop.pl . 
 3. Karta Podarunkowa może być realizowana jednokrotnie do momentu wykorzystania początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej. 
 4. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jej Aktywacji. Okres ważności Karty Podarunkowej wskazany jest na rewersie Karty Podarunkowej oraz dostępny jest mailowo u obsługi sklepu pod adresem sklep@glam-shop.pl
 5. Korzystanie z Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w okresie ważności Karty Podarunkowej, a z upływem okresu ważności Karty Podarunkowej prawo to wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej niezrealizowanej do momentu upływu okresu ważności Karty Podarunkowej.
 6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.
 7. Doładowanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.
 8. Wydawca jest odpowiedzialny dostarczyć Nabywcy Kartę Podarunkową wolną od wad fizycznych i prawnych. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

III. WYDANIE I AKTYWACJA KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej wybranej przez Nabywcę.
 2. Karta Podarunkowa jest dostępna w następujących początkowych wartościach nominalnych: 50,00 zł, 100,00 zł, 150,00 zł, 200,00 zł; 
 3. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w  Sklepie Internetowym. Akceptowane przez Wydawcę sposoby i terminy płatności za zamówioną w Sklepie Internetowym Kartę Podarunkową zostały wskazane w regulaminie Sklepu Internetowego.
 4. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Nabywca, oprócz zobowiązania do przekazania Wydawcy środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.1 Regulaminu, może również zostać obciążony kosztami dostarczenia zamówionej Karty Podarunkowej w przypadkach, w terminie oraz w wysokości wskazanych Nabywcy w regulaminie Sklepu Internetowego.
 5. Płatność za Kartę Podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej oraz innych bonów wartościowych.
 6. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania Karty Podarunkowej do realizacji w Sklepie Internetowym po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.
 7. Wydanie Nabywcy Karty Podarunkowej następuje: 1)  za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.glam-shop.pl
  2) w terminie oraz sposób wskazany w regulaminie Sklepu Internetowego - w przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego z tym zastrzeżeniem jednak, że w przypadku wybrania opcji płatności elektronicznej kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej (płatność z góry) wydanie nastąpi po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 8. Przy wydaniu Karty Podarunkowej Nabywca otrzyma od Wydawcy fiskalny wydruk z kasy, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT prosimy o kontakt mailowy pod adresem sklep@glam-shop.pl przed dokonaniem płatności.
 9. Wydawca aktywuje Kartę Podarunkową (“Aktywacja”):
  1) w przypadku Karty Podarunkowej nabywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wyborze sposobu płatności: „płatność za pobraniem” - bezpośrednio przed przekazaniem Karty Podarunkowej przedsiębiorstwu kurierskiemu celem dostarczenia na wskazany przez Nabywcę adres w terminie wskazanym w regulaminie Sklepu Internetowego.
  3) w przypadku Karty Podarunkowej nabywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wyborze sposobu płatności eletronicznej kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej (płatność z góry), po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności i bezpośrednio przed przekazaniem Karty Podarunkowej przedsiębiorstwu kurierskiemu celem dostarczenia na wskazany przez Nabywcę adres w terminie wskazanym w regulaminie Sklepu Internetowego.
 10. Karta Podarunkowa wyposażona jest w kod zabezpieczający przed jej sfałszowaniem. 

 11. IV.  ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ
 1. Do realizacji będzie przyjmowana wyłącznie Karta Podarunkowa, która jest aktywna, ważna i posiada kod zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 2. W przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową przez podanie obsłudze sklepu kodu karty zaraz po dokonaniu zamówienia. Kod wysłać należy poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio mailem na adres sklep@glam-shop.pl wraz z numerem zamówienia które zrealizowane ma być za wartość rzeczonej karty podarunkowej. 
 3. 3        Realizując Kartę Podarunkową, Użytkownik może żądać wyłącznie tego Towaru, który jest aktualnie dostępny w Sklepie Internetowym z zastrzeżeniem Punktu II.3 Regulaminu.
 4. 4      Z chwilą ustalenia aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej i ustalenia, że Karta obejmuje swoim zakresem - przypisanym jej przez Wydawcę - produkt lub grupę produktową oraz Sklep Internetowy - wybrane przez Użytkownika, a także ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny wybranego Towaru lub kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik zdecydował się na pokrycie kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) lub względnie po rozliczeniu różnicy w innej formie płatności w sposób wskazany poniżej, Wydawca zalicza Kartę Podarunkową na poczet ceny Towaru lub kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w sytuacji wskazanej powyżej w nawiasie).
 5. W przypadku transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym, wartość Towaru każdorazowo wyznacza cena detaliczna Towaru, będącego przedmiotem transakcji z użyciem Karty Podarunkowej, obowiązująca w Sklepie Internetowym, w chwili realizacji tego prawa. Wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru wyznacza wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru wskazana w Sklepie Internetowym.
 6. W przypadku, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika w ramach realizacji Karty Podarunkowej lub wyżej wskazana wartość Towaru oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić odpowiednio z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę  w Sklepie Internetowym - z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem Punktu III.5.
 7. Użytkownik może okazać do realizacji kilka Kart Podarunkowych w celu zsumowania aktualnej wartości nominalnej Kart Podarunkowych.
 8. Jeżeli po dokonaniu transakcji w Sklepie Internetowym aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych - wtedy Użytkownik winien w taki sposób postąpić z Kartą Podarunkową, aby uniemożliwić jej odczytanie i ponowne użycie .
 9. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej lub wyżej wskazana wartość Towaru oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. 
 10. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić okres ważności, aktualną wartość nominalną oraz informacje dotyczące zakresu możliwości korzystania z Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym po podaniu obsłudze sklepu internetowego kodu Karty Podarunkowej.
 11. Karta Podarunkowa może być zrealizowana przez każdego Użytkownika, który nabędzie Towar przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym i potwierdzi transakcję prawidłowym kodem karty. Karta Podarunkowa uprawnia do jej realizacji każdorazowego Użytkownika, bez konieczności weryfikacji jego tożsamości lub uprawnień do realizacji Karty Podarunkowej.
 12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w następujących przypadkach: 1) upływu okresu ważności Karty Podarunkowej;
  2) gdy aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych;
  3) uszkodzenia Karty Podarunkowej w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej - czyli niemożliwość podania przez użytkownika prawidłowego kodu karty 
 13.          4) skutecznego zastrzeżenia Karty Podarunkowej;
  6) gdy w Sklepie Internetowym wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej - w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych na Karcie Podarunkowej lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji. 
 14. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Podarunkowej Użytkownik może dokonać jej zastrzeżenia przez. Zastrzeżenie Karty Podarunkowej dokonywane jest przez Wydawcę w momencie, w którym Użytkownik - skontaktuje się z obsługą sklepu mailowo lub telefonicznie i poda szczegóły zakupu karty - nazwisko osoby która kupiła kartę, datę zakupu i dane płatności za kartę.


V.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Podarunkowej niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Podarunkowej.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika osobom trzecim danych dostępowych do Karty Podarunkowej, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił dane lub dostęp do konta.
 4. Karta Podarunkowa nie może zostać zablokowana lub zastrzeżona za wyjątkiem przypadków wskazanych w Regulaminie.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej), jeżeli osoba ta przedstawi Wydawcy Kartę Podarunkową lub jej kod w przypadku transakcji dokonywanych za pomocą Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym, jeżeli osoba dokonująca transakcji potwierdzi ją prawidłowym kodem Karty Podarunkowej.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Podarunkową, która została utracona (w tym zniszczona lub skradziona) lub uszkodzona po jej wydaniu Nabywcy,z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy, chyba że Karta Podarunkowa została zastrzeżona zgodnie z Punktem IV.14 Regulaminu. W takim przypadku Wydawca unieważnia zastrzeżoną Kartę Podarunkową i wydaje nową Kartę Podarunkową zgodnie z zasadami wskazanymi w Punkcie IV.14 Regulaminu.


VI.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia u Wydawcy pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacje na piśmie można składać telefonicznie lub mailowo pod adresem sklep@glam-shop.pl lub listownie na adres Glam os. Wybickiego 29/24, 83-300 Kartuzy
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę wydania Karty Podarunkowej, kod Karty Podarunkowej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez Użytkownika sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy, na koszt Wydawcy, reklamowaną Kartę Podarunkową oraz dowód jej zakupu,np wydruk potwierdzający nabycie Karty Podarunkowej, wydruk z karty płatniczej z której zapłacono za Kartę Podarunkową lub inny dowód.  
 4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.glam-shop.pl
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności Towaru z umową.


VII.  ZWROT KARTY PODARUNKOWEJ I ZWROT TOWARU

 1. Nabywca, który zawarł umowę o Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może odstąpić od umowy o Kartę Podarunkową bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Karty Podarunkowej przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Nabywca nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a odesłaniem Karty Podarunkowej Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej. Odstąpienie od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  oraz regulaminu Sklepu Internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Karty Podarunkowej w przypadku odstąpienia od takiej umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu oraz w regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. Karta Podarunkowa podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Karty Podarunkowej w zakresie ujawnienia się wady Karty Podarunkowej w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny..
 3. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową oraz zwrotu Karty Podarunkowej lub odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i zwrotu Towaru lub obniżenia ceny Towaru nabytego w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, zwrot ceny Karty Podarunkowej lub Towaru lub części ceny Karty Podarunkowej lub Towaru w związku z jej obniżeniem tejże ceny lub zwrot wartości kosztów dostarczenia zamówionej Karty Podarunkowej lub Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że zgodzi się on wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami- w tych kwotach, które były uiszczone za Kartę Podarunkową lub Towar danym sposobem zapłaty.   
 4. W przypadkach wskazanych w Punkcie VII.3 i VII 4 (za wyjątkiem, gdy Nabywca skorzystał z prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego) - w sytuacji, gdy zwrot w całości lub części dokonywany jest na Kartę Podarunkową - Wydawca zwraca na Kartę Podarunkową kwotę odpowiadającą cenie zwróconego Towaru lub części ceny Towaru, o którą obniżono pierwotną cenę Towaru, lub zwraca wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) w przypadku, gdy Karta Podarunkowa nie została zrealizowana w całości albo wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru lub części ceny Towaru, o którą obniżono pierwotną cenę Towaru, lub wartości odpowiadającej kosztom dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) w sytuacji, w której doszło do całkowitej realizacji Karty Podarunkowej. Wydanie nowej Karty Podarunkowej nastąpi wedle wyboru Użytkownika w sposób wskazany w Punkcie III.7, Punkcie III.8 oraz Punkcie III.9 Regulaminu. W przypadku zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych na Kartę Podarunkową jej okres ważności zostaje przedłużony o kolejne 6 miesięcy. W przypadku wydania nowej Karty Podarunkowej do Karty Podarunkowej przypisany zostanie okres ważności 6 miesięcy. W sytuacji, w której zwrotem nie są objęte wszystkie Towary nabyte przy użyciu Karty Podarunkowej, wówczas Użytkownik może wskazać Wydawcy sposób zwrotu ceny Towaru, jednak uprawnienie to przysługuje wyłącznie w ramach kwot, które były uiszczone danym sposobem zapłaty.


VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabycie lub realizacja Karty Podarunkowej są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu.
 2. Nabywca Karty Podarunkowej jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, któremu przekazuje Kartę Podarunkową o treści niniejszego Regulaminu.
 3. Karty Podarunkowe pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu Towaru.
 4. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Wydawcy, i na stronie internetowej pod adresem www.glam-shop.pl  w Sklepie Internetowym. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej oraz w Sklepie Internetowym w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje przez przesłanie Nabywcy na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym treści zawartej umowy  umowy. Wydawca przekaże nadto Nabywcy lub Użytkownikowi Regulamin w formie pisemnej na każde jego żądanie przed lub po zawarciu umowy.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.glam-shop.pl w Sklepie Internetowym wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych w i po tej dacie. W przypadku zmiany Regulaminu - nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Regulamin z dnia 1 listopada 2015 roku pozostanie w mocy w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych na jego podstawie przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. W odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych przed dniem 1 listopada 2015 roku uprawnienia Użytkowników będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili aktywacji Karty Podarunkowej, w związku z którą Użytkownik realizuje uprawnienia..
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zakończeniu programu Kart Podarunkowych Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w Punkcie VIII.7. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
 10. Użytkownik posiadający status konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Wydawcą;,
  2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma  charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 12. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Nie jest wymagany szczególny formularz wniosku, z którego należy skorzystać. We wniosku powinno się szczegółowo opisać sprawę i zawrzeć wymagane elementy takie jak: dane obu stron, przedmiot sporu, żądania, a także dołączyć kserokopie pism zgromadzonych w sprawie. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosku o mediację oraz wniosku o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.
 13. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 14. Użytkownik posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Wydawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 15. Komunikacja Nabywcy i Użytkownika z Wydawcą winna odbywać się w następujący sposób: 1) w formie pisemnej na adres pocztowy Wydawcy:
  "GLAM" Hanna Knopińska

os. Wybickiego 29/24

83-300 Kartuzy

 1. 2) telefonicznie, dzwoniąc na numer:
  BIURO OBSŁUGI KLIENTA (czynne pn-pt 9.00 - 16.00) pod numer tel. +48 513 163 572;
  3) w formie komunikacji wysłanej pocztą elektroniczną na adres: sklep@glam-shop.pl

 

  

 

Załącznik nr 1

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY O KARTĘ PODARUNKOWĄ

ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy  
  Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od niniejszej umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca wszedł w posiadanie Karty Podarunkowej lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Nabywcę weszła w posiadanie Karty Podarunkowej.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, Nabywca musi poinformować nas , to jest Glam, os. Wybickiego 29/24, 83-300 Kartuzy, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep@glam-shop.pl numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 513 163 572, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@glam-shop.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:
  "GLAM" Hanna Knopińska
 2. os. Wybickiego 29/24
 3. 83-300 Kartuzy
  z dopiskiem „Zwrot”.

  Nabywca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   
 4. Skutki odstąpienia od umowy  
  W razie odstąpienia od niniejszej umowy – umowę taką uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Nabywcy wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nabywca poinformował nas o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
   
  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Nabywcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Nabywca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Karty Podarunkowej lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Nabywca winien jest odesłać lub przekazać nam Kartę Podarunkową niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nabywca poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Nabywca odeśle Kartę Podarunkową przed upływem terminu 14 dni na adres:
   
  "GLAM" Hanna Knopińska
 5. os. Wybickiego 29/24
 6. 83-300 Kartuzy
  z dopiskiem „Zwrot”.
   
  Nabywca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  Nabywca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Karty Podarunkowej wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.