Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GLAM SHOP

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Glam Shop;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod glam-shop.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy GLAM Hanna Knopińska - Dawid a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: glam-shop.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Sklep internetowy, działający pod adresem: glam-shop.pl, prowadzony jest przez GLAM Hanna Knopińska - Dawid.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
  4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
    b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
    c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
    d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
    e) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
    f) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   2. minimalna rozdzielczość ekranu 480 x 680 pikseli.
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa GLAM Hanna Knopińska - Dawid zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu glam-shop.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  2. Klient zobowiązany jest do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową glam-shop.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy,
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z GLAM Hanna Knopińska - Dawid Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów europejskich i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów do krajów europejskich poza UE odbywa się Pocztą Polską, do krajów w UE - kurierem GLS.

   Koszty dostawy POCZTĄ POLSKĄ wynoszą: przedpłata od 34 do 100zł. Koszty dostawy kuriera GLS wynoszą: przedpłata 40 - 100 zł

   Kraje do których wysyłka jest realizowana to: Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksembourg, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

  3. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Polski odbywa się przesyłką kurierską DPD, GLS, KURIER INPOST, PACZKOMAT INPOST i usługą ORLEN PACZKA MINI - STANDARD.

   Koszty dostawy wynoszą dla kuriera DPD: przedpłata 14,50 zł a pobranie 18 zł

   Koszty dostawy wynoszą dla kuriera GLS: przedpłata wynosi 13 zł a pobrani 16 zł

   Koszty dostawy wynoszą dla kuriera INPOST: przedpłata wynosi 15 zł a pobranie 17 zł

   Koszty dostawy wynoszą dla usługi Paczkomat INPOST: przedpłata wynosi 16 zł a pobranie 17zł

   Koszty dostawy wynoszą dla usługi ORLEN MINI PACZKA: przedpłata wynosi 9 zł

   Dostawa zamówionych Towarów do krajów europejskich odbywa się Pocztą Polską.Koszty dostawy wynoszą dla przedpłaty 34 zł.
   Kraje do których wysyłka jest realizowana to: Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksembourg, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

   Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

  4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
   1. przelewem na numer konta bankowego 45 1020 1866 0000 1002 0054 7695,
   2. płatnością za pośrednictwem PRZELEWY24 i PAYPAL
  3. Zgodnie z art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), ustawa ta wchodzi w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 21 i 24, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że klient, który chce otrzymać fakturę VAT do zamówienia, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na etapie realizacji zamówienia (ostatnie kroki przed złożeniem zamówienia) podając pełne dane firmy w tym nazwę, NIP i adres. Brak takich informacji będzie skutkował wystawieniem paragonu, którego zgodnie z Ustawą nie możemy anulować na poczet wystawienia FV. 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas GLAM Hanna Knopińska - Dawid, ul. TURYSTYCZNA 2, 83-332 Borowo, sklep@glam-shop.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowyW przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ze sklepu do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany towar. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.
 3. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.
 5. Wstrzymujemy się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Proszę pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu przesyłki - towar uszkodzony w transporcie ze względu na złe zabezpieczenie przez klienta nie podlega zwrotowi.
  1. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
Reklamacje dotyczące Towarów
  1. GLAM Hanna Knopińska - Dawid jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@glam-shop.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej]. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 • Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: GLAM Hanna Knopińska - Dawid, ul. Turystyczna 2, 83-332 Borowo, mailowo pod adres sklep@glam-shop.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • Karty podarunkowe
 • 1. Wydawcą Karty Podarunkowej Glam-Shop jest „Glam” Hanna Knopińska-Dawid, Ul. Turystycza 2, 83-332 Borowo

  2. Kartą Podarunkową Glam-Shop można płacić za wszystkie produkty w naszym sklepie internetowym www.glam-shop.pl poprzez nabywanie w zamian za jej równowartość towarów oferowanych przez sklep Glam-Shop.pl

  3. Karta podarunkowa uprawnia Użytkownika do jej realizacji w sklepie internetowym www.glam-shop.pl 

  4. Nabywca to osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową  Glam-Shop w zamian za przekazanie środków pieniężnych na rzecz Wydawcy

  5. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej Glam-Shop, określonej przy zakupie

   6. Realizacja Karty Podarunkowej Glam-Shop polega na nabywaniu za jej równowartość towarów oferowanych przez sklep internetowy www.glam-shop.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  7. Przy zakupach powyżej limitu na karcie, pozostała kwota może być uzupełniania innymi środkami (przelew tradycyjny, Przelewy24, PayPal)

  8. Karta Podarunkowa  Glam-Shop.pl ważna jest rok od daty aktywacji (zakupu)

   9. Karta Podarunkowa nie może zostać użyta do zakupu innej karty podarunkowej w sklepie Glam-Shop.pl 

  10. Karta Podarunkowa Glam-Shop nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę)

  11. Realizacja Karty Podarunkowej Glam-Shop będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

  12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Glam-Shop, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.

   13. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej Glam-Shop

  14. W celu realizacji Karty Podarunkowej Glam-Shop w sklepie internetowym www.glam-shop.pl należy podać numer Karty wraz numerem PIN, który znajduje się na odwrocie Karty.

  15. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Podarunkową Glam-Shop wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Podarunkowej po jej aktywacji, bez możliwości jej doładowania.

  16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Glam-Shop w następujących przypadkach:

  1. upływ terminu ważności Karty  Podarunkowej Glam-SHop
  2. brak środków na Karcie Podarunkowej

   17. Zakup Karty Podarunkowej Glam-Shop nie podlega żadnym upustom ani rabatom, nie podlega również promocjom ogólnym

  18.  Nabywca w chwili zakupu karty Podarunkowej Glam-Shop  otrzymuje od Wydawcy Potwierdzenie sprzedaży karty. 

  19. Potwierdzenie sprzedaży potwierdza zakup i wartość Karty Podarunkowej Glam-Shop 

  20. W przypadku zwrotu towarów, zakupionych w internetowym sklepie www.glam-shop.pl przy użyciu Karty Podarunkowej Glam-Shop , zwrot ich ceny nastąpi na saldo karty Podarunkowej.  

  21. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zakupu Karty Podarunkowej Glam-Shop  w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że środki zakumulowane na karcie nie zostały wydane ani w całości ani w części. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Karty nie przysługuje.

  22. Zwrot Karty następuje poprzez odesłanie jej drogą pocztową wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: Glam, Ul. Turystyczna 2, 83-332 Borowo

   

   23. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

   

   

   

   

   


  Regulamin Akcji GRATIS do zamówienia.  Organizatorem promocji jest Glam Hanna Knopińska - Dawid z siedzibą w Borowie, ul Turystyczna 2

  Oferta obowiązuje w sklepie internetowym pod adresem www.glam-shop.p i trwa od 19.10.2022 do odwołania lub wyczerpania zapasów

  Przy zakupie dowolnych produktów o wartości od 50.00 zł, można wybrać dowolny jeden gratis z umieszczonej listy.

  Odstąpienie od umowy - przy dokonaniu zwrotu całości zamówienia - kupujący jest zobowiązany do przesłania na własny koszt, nabytych produktów oraz gratisu.

  Produkty muszą być w stanie nieużywanym.

  ( Dz.U.2020.0.287 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  Rozdział 4. Prawo odstąpienia od umowy )

   

   

   

  pixel